☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
PUP Sławno

Niedziela 19.01.2020

zaawansowane

Regulamin refundacji

 

R E G U L A M I N

OKREŚLAJĄCY WARUNKI I ZASADY

REFUNDOWANIA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA I DOPOSAŻENIA

STANOWISK PRACY ORAZ

PRZYZNAWANIA BEZROBOTNYM JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW

NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 

 

§ 1

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1/ Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin,

2/ Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Sławieńskiego,

3/ Urzędzie Pracy – należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy,

4/ Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,

5/ ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U. Nr 99, poz. 1001/,

6/ rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenia Ministra Gospodarki i

Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków

Funduszu Pracy wyposażenia i doposażenia stanowiska Pracy dla skierowanego

bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności

gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa

oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy/Dz.U. Nr 196, poz. 2018/.

 

§ 2

 

Inicjowanie tworzenia nowych miejsc pracy oraz udzielania pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności na własny rachunek należy do zadań samorządu powiatowego, a wykonawcą jest Urząd Pracy wchodzący w skład powiatowej administracji zespolonej.

 

§ 3

 

Starosta może udzielać z Funduszu Pracy, w ramach posiadanych środków:

1/ pracodawcom:

a/ refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowa-

nego bezrobotnego,

 

2/ bezrobotnym:

a/ jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

b/ refundacji kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących

podjęcia działalności gospodarczej.

 

§ 4

 

1. Starosta może dokonać pracodawcy refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia

stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w

umowie, nie wyższej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przyjmowanego na dzień zawarcia

umowy, pod warunkiem, że utworzone stanowisko pracy będzie utrzymane przez

okres co najmniej trzech lat, a w przypadku małych i średnich pracodawców –

dwóch lat.

2. Refundacja kosztów, o których mowa w ust. 1 obejmuje koszty zorganizowania

każdego dodatkowego stanowiska pracy.

 

§ 5

 

1. Bezrobotnemu mogą być przyznane jednorazowe środki na podjęcie działalności

gospodarczej określonej w umowie nie przekraczającej jednak 500 % przeciętnego

wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

przyjmowanego na dzień zawarcia umowy.

2. W sytuacji gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla

spółdzielni socjalnych w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego, wysokość

przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekroczyć na jednego członka

założyciela spółdzielni 300 %, a na jednego członka przystępującego do niej po

założeniu spółdzielni 200 % przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przyjmowanego na dzień zawarcia

umowy.

3. Bezrobotnemu mogą być refundowane koszty pomocy prawnej, konsultacji i

doradztwa dotyczących podjęcia działalności gospodarczej do wysokości 80 %

udokumentowanych tych kosztów, nie wyższej jednak niż przeciętne

wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

przyjmowanego na dzień zawarcia umowy.

 

 

 

§ 6

 

1. Przyznanie środków, o których mowa w § 3, może nastąpić po złożeniu przez

pracodawcę lub bezrobotnego wniosku i innych niezbędnych dokumentów zgodnie

z warunkami określonymi w rozporządzeniu.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, rozpatruje Dyrektor Urzędu Pracy działający z

upoważnienia Starosty, według kolejności zgłoszeń w terminie nie

przekraczającym 30 dni od dnia złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego

rozpatrzenia dokumentów.

3. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku należy powiadomić

pracodawcę lub bezrobotnego w terminie, o którym mowa w ust. 2.

 

§ 7

 

1. Przyznanie środków, o których mowa w § 3, może nastąpić w ramach przyznanych

limitów z Funduszu Pracy na ten cel i po spełnieniu przez pracodawcę lub

bezrobotnego warunków określonych w ustawie, rozporządzeniu, niniejszym

Regulaminie i w zawartej umowie.

2. Przyznanie przez Starostę środków, o których mowa w § 3, należy do świadczeń

fakultatywnych, a podmiotom o nie wnioskującym nie przysługuje roszczenie o ich

udzielenie.

 

§ 8

 

1. Przy udzielaniu środków, o których mowa w § 3, Starosta kieruje się kryteriami

rachunku ekonomicznego, a także społecznym zapotrzebowaniem na utworzenie

stanowisk pracy lub na dany rodzaj działalności gospodarczej występujący na

obszarze jego działania.

2. Starosta może ustalić we własnym zakresie lub w uzgodnieniu z samorządami

lokalnymi rodzaje działalności gospodarczej lub stanowiska pracy, które zasługują

na preferencje.

3. Przy udzielaniu bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności

gospodarczej Starosta kieruje się w szczególności:

1/ posiadanymi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym wnioskodawcy,

2/ przygotowaniem merytorycznym wnioskodawcy do samodzielnego

prowadzenia działalności gospodarczej,

3/ posiadaniem przez wnioskodawcę lokalu, w którym ma być prowadzona

działalność gospodarcza z udokumentowanym prawem do dysponowania

lokalem /własność, najem, dzierżawa, użyczenie itp./ na okres minimum

obowiązywania umowy,

4/ popytem i podażą lokalnego rynku na planowana działalność.

 

§ 9

 

Po uwzględnieniu wniosku pracodawcy lub bezrobotnego Starosta zawiera z nimi

pisemną umowa, która jest aktem cywilnoprawnym, zawierającą w szczególności

uregulowania, o których mowa w rozporządzeniu, niniejszym Regulaminie oraz

ustalone miedzy stronami.

 

§ 10

 

1. Bezrobotny otrzymujący jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

obowiązany jest w terminie jednego miesiąca od dnia przyznania środków przez

Starostę:

1/ rozpocząć działalność gospodarczą i dostarczyć do Urzędu Pracy

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

2/ wydatkować otrzymane środki z Funduszu Pracy zgodnie ze specyfikacją,

3/ dokonać całkowitego rozliczenia otrzymanych środków i przedłożyć do

Urzędu Pracy faktury i inne dokumenty potwierdzające ich wydatkowanie.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta może wyrazić zgodę na

przedłużenie terminu określonego w ust. 1 do dwóch miesięcy.

 

§ 11

 

1. Środki Funduszu Pracy przyznawane są dla bezrobotnego na podjęcie nowej

działalności gospodarczej, a nie na przejęcie lub stanie się wspólnikiem lub

współwłaścicielem już istniejącej firmy.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, nie mogą być przeznaczone na:

1/ zakupy i finansowanie działalności już po jej podjęciu,

2/ wydatki inwestycyjne, tj. koszty budowy, modernizacji itp.,

3/ udziały w spółce,

4/ zakup nieruchomości, gruntów i środków transportu,

5/ opłaty administracyjne, skarbowe, opłacanie składek na ubezpieczenie

społeczne itp.,

6/ na zakup towaru,

7/ leasing.

3. Środki o których mowa w ust. 1 stanowią pomoc de minimis i mogą być przyznane

na działalność we wszystkich sektorach, z wyjątkiem:

1/ sektora przewozu rzeczy i osób oraz działalności związanej z produkcją,

przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w

załączniku I do Traktatu WE,

2/ pomocy związanej z wywozem (pomocy bezpośrednio związanej z ilością

wyważonych produktów, ustanowieniem i funkcjonowaniem sieci

dystrybucyjnej lub wydatkami bieżącymi dotyczącymi prowadzenia działalności

wywozowej). Dotyczy to pomocy rozumianej jako dopłaty ze środków

publicznych np. eksportowanych produktów,

3/ pomocy uwarunkowanej użyciem towarów produkcji krajowej przed towarami

przewozowymi.

 

§ 12

 

Starosta może przyznać jednorazowo środki z Funduszu Pracy dla bezrobotnego na podjęcie pozarolniczej działalności lub na zakup ziemi, nie wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem dla osób określonych w art. 62

ust. 1 ustawy.

§ 13

 

1 . Bezrobotny, który otrzymał środki Funduszu Pracy na podjęcie działalności

gospodarczej zobowiązany jest w szczególności:

1/ prowadzić podjętą działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy, z

zastrzeżeniem ust. 2,

2/ przedkładać Urzędowi Pracy, co najmniej raz na kwartał, zaświadczenie z

Urzędu Skarbowego potwierdzające prowadzenie działalności,

3/ powiadamiać Urzędu Pracy o każdej sytuacji powodującej zaprzestanie

działalności gospodarczej w terminie nie przekraczającym 7 dni od powstania

tego faktu,

4/ umożliwiać Urzędowi Pracy przeprowadzenia kontroli.

2. W sytuacji gdy bezrobotny, który otrzymał środki na podjęcie działalności

gospodarczej, a w trakcie jej prowadzenia, ale przed okresem upływu 12 miesięcy,

został powołany do odbycia służby wojskowej, Starosta odstąpi, na wniosek

zainteresowanego, od żądania zwrotu przyznanych środków.

W takim przypadku za wymagany 12 miesięczny okres prowadzenia działalności

gospodarczej uznawać się będzie sumę okresów przypadających przed powołaniem

do służby i po odbyciu tej służby.

 

§ 14

Bezrobotny, który otrzymał środki na podjecie działalności gospodarczej straci

status bezrobotnego z dniem podjęcia tej działalności, tj. od dnia wskazanego w

zgłoszeniu do ewidencji.

 

§ 15

 

 

1. Pracodawca obowiązany jest w terminie jednego miesiąca od zawarcia umowy o

refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy:

1/ utworzyć stanowisko pracy i zatrudnić na nim skierowanego przez Urząd Pracy

bezrobotnego na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

2/ przedłożyć dla Urzędu Pracy wniosek o refundację, według określonego wzoru,

osobno dla każdego utworzonego stanowiska pracy,

3/ dokonać całkowitego rozliczenia poniesionych kosztów na wyposażenie i

doposażenie stanowiska pracy zgodnie ze specyfikacją i przedłożenia do

Urzędu Pracy faktur i innych dokumentów potwierdzających ich wydatkowanie.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta może wyrazić zgodę na

przedłużenie terminu określonego w ust. 1 do dwóch miesięcy.

 

§ 16

 

Urząd Pracy dokona pracodawcy refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy w terminie do jednego miesiąca od daty przedłożenia wniosku i prawidłowego rozliczenia kosztów, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 3.

 

§ 17

Pracodawca z którym zawarto umowę o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy zobowiązany jest w szczególności:

1/ zatrudniać skierowanego bezrobotnego przez okres nie krótszy niż 24

miesiące, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

2/ przedkładać Urzędowi Pracy przez okres 24 miesięcy, co najmniej raz na kwartał

oświadczenia o zatrudnianiu skierowanego bezrobotnego,

3/ powiadamiać Urząd Pracy o każdej sytuacji rozwiązania umowy o pracę przez

bezrobotnego przed upływem 24 miesięcy i przesłania świadectwa pracy w

terminie nie przekraczającym 7 dni od powstania tego faktu,

4/ do zatrudnienia, w miejsce pracownika, o którym mowa w pkt 3, innego

bezrobotnego skierowanego przez Urząd Pracy,

5/ utrzymywać w niezmienionym stanie stanu zatrudnienia pracowników łącznie ze

skierowanym bezrobotnym na utworzone dodatkowe miejsce pracy w przeliczeniu

na pełny etat przez czas trwania umowy,

6/ umożliwiać Urzędowi Pracy przeprowadzenia kontroli.

 

 

§ 18

 

1 . Koszty wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy przez pracodawcę obejmują w

szczególności zakup sprzętu, narzędzi pracy, materiałów z zastrzeżeniem § 11 ust.

2 niniejszego Regulaminu.

2. Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy nie może być

przyznana dla pracodawców sektorów budownictwa okrętowego, górnictwa oraz

transportu.

 

§ 19

 

W przypadku niedotrzymania warunków umowy, o której mowa w § 9 niniejszego Regulaminu:

1/ bezrobotny zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych środków na podjecie

działalności gospodarczej wraz z odsetkami ustawowymi w terminie 30 dni od dnia

otrzymania wezwania Starosty na konto Urzędu Pracy,

2/ pracodawca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej refundacji wraz z odsetkami

ustawowymi w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Starosty na konto

Urzędu Pracy.

 

§ 20

 

Urząd Pracy zastrzega sobie prawo kontroli bezrobotnego i pracodawcy w zakresie przestrzegania przez nich obowiązków wynikających z zawartych umów.

 

§ 21

 

Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do refundacji, o której mowa w § 3 pkt 2 lit.b niniejszego Regulaminu.

 

§ 22

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2004 roku

 


 
 
ilość odwiedzin: 666176

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X