☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
PUP Sławno

Niedziela 19.01.2020

zaawansowane

Finansowanie studiów podyplomowych

Starosta na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Wniosek o finansowanie kosztów studiów podyplomowych powinien zawierać:

- imię i nazwisko oraz numer PESEL , adres zamieszkania wnioskodawcy,

- nazwę i termin realizacji studiów podyplomowych oraz nazwę i adres organizatora,

- koszt studiów podyplomowych,

- uzasadnienie potrzeby udzielenia tej formy wsparcia.

W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku starosta zawiera z bezrobotnym, umowę o dofinansowanie studiów podyplomowych, która określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów. Bezrobotnemu, któremu starosta przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium, w wysokości 20% zasiłku.
W przypadku gdy bezrobotny w trakcie odbywania studiów podyplomowych podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się   finansowania  studiów podyplomowych do planowanego terminu ich ukończenia.  W takim przypadku nie zawiesza się również wypłaty stypendium. W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.
Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do osób poszukujących pracy.
Podstawa prawna: Art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415).


 
 
ilość odwiedzin: 666130

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X