☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
PUP Sławno

Niedziela 19.01.2020

zaawansowane

Status osoby bezrobotnej

Status bezrobotnego może uzyskać osoba, która:


a)  nie jest zatrudniona tzn. nie wykonuje pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą: 
b)  nie wykonuje innej pracy zarobkowej tzn. nie wykonuje pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w  rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych). 
c)  jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia:
                 1. w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie, 
                 2. w połowie wymiaru czasu pracy - w przypadku osoby niepełnosprawnej, której stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia.
d)  nie uczy się w szkole w systemie dziennym. 
e)  ukończyła 18 lat. 
f)  nie ukończyła 60 lat - kobieta, a mężczyzna – 65 lat. 
g)  nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego. 
h)  nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe. 
i)   nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) gospodarstwa stanowiącego dział specjalnej produkcji rolnej w rozumieniu przepisów podatkowych chyba, że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych, ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie przepisów o podatku rolnym lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie.
j) nie podjęła pozarolniczej działalności gospodarczej od dnia wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji do dnia wyrejestrowania tej działalności ani jej nie zawiesiła.
k) ie podlega na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników lub zaopatrzenia emerytalnego.
l) nie jest tymczasowo aresztowana i nie odbywa kary pozbawienia wolności.
ł) nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.
m) arejestrowała się we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) - powiatowym urzędzie pracy - lub, gdy nie jest zameldowana to w powiatowym urzędzie pracy, na którego obszarze działania przebywa.
n) nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływy ustawowego okresu jego pobierania.
o) nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego.


 
 
ilość odwiedzin: 666143

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X