☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
PUP Sławno

Niedziela 19.01.2020

zaawansowane

Roboty publiczne

Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

 

Do zatrudnienia w ramach robót publicznych można skierować:

 • bezrobotnych długotrwale (oznacza to bezrobotnego zarejestrowanego
  w Urzędzie Pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy ) lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (oznacza to bezrobotnego nie posiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu), bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 • bezrobotnych niepełnosprawnych.
 • dłużników alimentacyjnych,

Bezrobotni do  25 roku życia, bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka a także bezrobotni będący dłużnikami alimentacyjnymi w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, mogą zostać skierowani przez Urząd Pracy, na zasadach dotyczących robót publicznych, do wykonywania przez okres do 6 miesięcy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy, w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej.

Pracodawca zamierzający zatrudnić osoby bezrobotne w ramach robót publicznych winien:

 • złożyć w Urzędzie Pracy wniosek o   zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych,
 • w przypadku pozytywnego      rozpatrzenia wniosku podpisać z Urzędem Pracy umowę w sprawie zwrotu kosztów      zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych,
 • zatrudnić  skierowanych bezrobotnych  i dostarczyć kserokopię umowy o pracę do Urzędu Pracy.

Wysokość pomocy finansowej z Urzędu Pracy dla organizatora robót publicznych


Maksymalna kwota refundacji wynagrodzenia za 1 osobę za 1 miesiąc zatrudnioną
w pełnym wymiarze czasu pracy nie może przekroczyć 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zatrudnienia bezrobotnego + ZUS od refundowanej kwoty wynagrodzenia. Kwota refundacji każdorazowo określona jest
w umowie o zwrot kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych. 

 

Koszty pracodawcy

Pracodawca pokrywa część kosztów wynagrodzenia, część składki ZUS, składki na FP i FGŚP tak, by bezrobotny zatrudniony w ramach robót publicznych otrzymywał wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż obowiązujące minimalne wynagrodzenie w przypadku pracy na pełen etat i co najmniej połowę minimalnego wynagrodzenia w przypadku pracy na 1/2 etatu.

Szczegółowe informacje uzyskać Państwo mogą w pokoju numer 91 

lub pod numerem telefonu 59 810-72-91 w. 458

Podstawa prawna:

1.   Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 późn. zm.).

2.   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r.
w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 25).

 


 
 
ilość odwiedzin: 666136

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X