☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
PUP Sławno

Niedziela 19.01.2020

zaawansowane

Przygotowanie zawodowe dorosłych

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH.

Jest to instrument aktywizacji osób bezrobotnych oraz osób poszukujących pracy które otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym planie integracji, są żołnierzami rezerwy, pobierają rentę szkoleniową pobierają świadczenie szkoleniowe przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

 Odbywa się w formie praktycznej nauki lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Praktyczna nauka zawodu dorosłych trwa od 12 do 18 miesięcy, a przyuczenie do  pracy od 3 do 6 miesięcy.

 Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych zawieranej między starostą a pracodawcą lub między starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.

 Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane według programu ukierunkowanego na nabywanie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej, niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych, przygotowanego przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową we współpracy z pracodawcą.

 Na czas realizacji programu pracodawca wyznacza opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych.

Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie:

 1)   praktycznej nauki zawodu dorosłych zakończonej egzaminem umożliwiającym przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego;

 2)   przyuczenia do pracy dorosłych, zakończonego zaświadczeniem, mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.

 

W okresie przygotowania zawodowego dorosłych uczestnikowi przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku.

 

Podstawa prawna:

art. 2 ust. 1 pkt 29 a i b, art. 53 a - m, art. 61 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy   (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415, z późn. zm.);

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. z 2009 r. Nr 61, poz.502)


 
 
ilość odwiedzin: 666175

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X