☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
PUP Sławno

Niedziela 19.01.2020

zaawansowane

Pośrednictwo pracy krajowe

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:

 • udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskiwaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych
 • pozyskiwaniu ofert pracy
 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy
 • informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami
 • współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania
 • informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach

Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców realizowane jest nieodpłatnie, zgodnie z zasadami;

 • dostępność usług pośrednictwa pracy
 • dobrowolność
 • równości
 • jawności

Publiczne służby zatrudnienia realizują nieodpłatne usługi pośrednictwa pracy w celu pomocy pracodawcom w uzyskaniu odpowiednich kandydatów do pracy.

Zgłoszenie krajowej ofert pracy w Urzędzie jest dokonywane przez pracodawcę  pisemnie.

Zgłoszenie wolnego miejsca pracy powinno zawierać następujące informacje:

 • pełna nazwa pracodawcy (zgodna z zaświadczeniem GUS),
 • wyczerpujące dane teleadresowe pracodawcy,
 • imię i nazwisko pracodawcy lub jego pracownika wskazanego do kontaktów w sprawie oferty pracy,
 • oznaczenie formy prawnej działalności,
 • NIP,
 • podstawowy rodzaj działalności według  Polskiej Kwalifikacji Działalności,
 • liczba obecnie zatrudnionych pracowników,
 • informację czy pracodawca jest agencją zatrudnienia,
 • preferowaną formę kontaktów,
 • nr faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej ( jeżeli posiada),
 • nazwę i kod zawodu i specjalności,
 • nazwa stanowiska i wyczerpujące wymagania w stosunku do kandydatów do pracy,
 • liczba wolnych miejsc pracy z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla niepełnosprawnych,
 • ogólny zakres obowiązków,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy,
 • wymiar czasu pracy, informacje o systemie i rozkładzie czasu pracy,
 • proponowane wynagrodzenie brutto, system wynagradzania,
 • data rozpoczęcia i okres zatrudnienia
 • postępowanie z ofertą pracy ( okres aktualności ofert, częstotliwość kontaktów z osoba wskazana przez pracodawcę, informacje dotyczące upowszechniania oferty).

Powiatowy Urząd Pracy nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca:

 1. zawarł w ofercie wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, o przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną
 2. w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.

Pracodawcy zgłaszający wolne miejsce pracy, po rozmowie z pośrednikiem pracy, przyjmującym zgłoszenie, wybierają sposób realizacji zgłaszanej oferty pracy. Krajowa oferta pracy jest upowszechniana w formie, która:

 • zawiera dane umożliwiające identyfikację pracodawcy
 • nie zawiera tych danych.

Oferty pracy wpływające do PUP na bieżąco umieszczane są :

 • na tablicy ofert pracy w siedzibie Urzędu,
 • w internetowej bazie ofert pracy,
 • na stronie internetowej.

GIEŁDY PRACY Powiatowy Urząd Pracy – w miarę potrzeb - organizuje również dla pracodawców giełdy pracy. Giełdy pracy (najczęściej na terenie PUP) organizuje się w przypadku, gdy po stronie pracodawcy istnieje potrzeba spotkania się z większą liczbą potencjalnych kandydatów do pracy – najczęściej w tym samym zawodzie.

Publiczne służby zatrudnienia gwarantują pracodawcy upowszechnienie informacji o giełdzie i wybranie grupy osób zainteresowanych pracą na danym stanowisku.

Pracodawca po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego z kandydatami do pracy informuje PUP o zatrudnieniu określonych osób.

 

TARGI PRACY Targi pracy organizuje się w celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu większej grupy pracodawców z potencjalnymi kandydatami do pracy, z którymi istnieje możliwość przeprowadzenia podczas imprezy targowej pierwszych rozmów kwalifikacyjnych, a także – zbudowania bazy danych o potencjalnych kandydatach do pracy.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r nr 69 poz 415 ze zmianami).

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 059-810-72-91

 

w.  459   e-mail : a.godzieba@pupslawno.pl

w.  494   e-mail : m.radko@pupslawno.pl


 
 
ilość odwiedzin: 666127

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X