☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
PUP Sławno

Niedziela 19.01.2020

zaawansowane

Prace interwencyjne


Prace interwencyjne - zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej z PUP i ma na celu wsparcie
osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Kto może zostać skierowany na prace interwencyjne?
Na prace interwencyjne mogą zostać skierowane osoby bezrobotne będące w szczególnej niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, do których zalicza się:

 1. bezrobotny do 25 roku życia,
 2. bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 3. bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
 4. bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 5. bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 6. bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudniania,
 7. bezrobotnych niepełnosprawnych.

Do beneficjentów pomocy publicznej osoby kierowane do prac interwencyjnych muszą spełniać dodatkowo warunki rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.
Warunki, które musi spełnić pracodawca

 • Pracodawca zainteresowany organizacją prac interwencyjnych składa w PUP wniosek zawierając w nim dane dotyczące stanowisk pracy i wymagań
  kwalifikacyjnych kandydatów do zatrudnienia,
 • o współpracę w ramach aktywacji osób bezrobotnych mogą ubiegać się tylko pracodawcy, którzy:
  • nie posiadają zaległości wobec Budżetu Państwa (ZUS i US)
  • nie są w stanie likwidacji lub upadłośłci
  • w okresie 12 miesięcy poprzedzającym złożenie wniosku nie zmniejszyli liczby zatrudnionych pracowników;
 • prace interwencyjne mogą być organizowane przez pracodawcę, jeśli innym podmiotom gospodarczym realizującym takie same zadania jak wykonywane
  u tego pracodawcy przez skierowanych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych nie zagraża z tego powodu likwidacja lub upadłość,
 • prace interwencyjne nie mogą być organizowane u pracodawców będących:
  • partiami lub organizacjami politycznymi,
  • posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko-senatorskich,
  • organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy,
  • organizacjami pracodawców, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy,
  • urzędami naczelnymi i centralnych organów administracji państwowej,
  • kościołami lub związkami wyznaniowymi,
  • przedstawicielami państw obcych.

Warunki refundacji:

 • pracodawca otrzymuje przez okres trwania prac interwencyjnych 6 miesięcy, zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia skierowanych
  bezrobotnych w wysokości nie przekraczającej kwoty zasiłku dla bezrobotnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne od refundacji wynagrodzenia,
 • pracodawca otrzymuje przez okres trwania prac interwencyjnych 2 lata, zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenie skierowanych bezrobotnych
  w wieku powyżej 50 lat w wysokości zależnej od: Jeżeli do pracy w ramach prac interwencyjnych są kierowani bezrobotni, którzy:
  1. spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego - refundacja jest przyznawana w wysokości do 80 %
   minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
  2. nie spełniają warunków koniecznych do uzyskania świadczenia przedemerytalnego i refundacja jest przyznawana w wysokości do 50 %
   minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrozdenia.

Refundacja dokonywania jest co miesiąc na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia oraz opłacenia składek ZUS
jak również listy obecności w pracy skierowanych bezrobotnych.

Pomoc Publiczna:
Beneficjentem pomocy publicznej jest podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania,
który otrzymał pomoc publiczną.
Prace interwencyjne stanowią pomoc publiczną na zatrudnienie w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnej i bardzo
niekorzystnej sytuacji, określonej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznającej niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym
rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

 1. Pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników:
  • Odbiorcami tej formy wsparcia są pracownicy znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji:
   • bez regularnego wynagrodzenia za pracę w okresie ostatnich 6 miesięcy,
   • bez wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego,
   • w wieku ponad 50 lat,
   • osoba dorosła mieszkająca samotnie, mająca na utrzymaniu co najmniej jedną osobę,
   • pracownika sektora lub zawodu, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej 25 %,
   • członek mniejszości etnicznej, który w celu zwiększenia szans dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka,
    uzupełnić szkolenie zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe.
 2. Pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników:
  • Odbiorcami tej formy wsparcia są pracownicy znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji:
   • każda osoba, która jest bezrobotna przez co najmniej 24 miesiące
 3. Pomoc na rekrutację pracownika znajdującego się w szczególnie i bardzo niekorzystnej sytuacji jest udzielana pod następującymi warunkami:
  • intensywność pomocy brutto obliczana jako procent kosztów płac, co oznacza koszty wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne,
   przez jeden rok od dnia zatrudnienia bezrobotnego, skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy, nie przekroczy 50 %,
  • stworzone zatrudnienie może, ale nie musi stanowić wzrostu netto pracowników,
  • jeżeli rekrutacja nie stanowi wzrostu netto pracowników w danym przedsiębiorstwie, w porównaniu ze średnią za poprzednie 12 miesięcy,
   zapełniany w ten sposób etat lub etaty musiały zostać zwolnione w wyniku dobrowolnego rozwiązania stosunku pracy, niepełnosprawności,
   przejścia na emeryturę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego, dobrowolnego zmniejszenia wymiaru czasu pracy lub zgodnego z prawem
   wolnienia za naruszenie obowiązków służbowych i nie w wyniku redukcji etatów
  • pracownik lub pracownicy muszą być uprawnieni do nieprzerwanego zatrudnienia przez minimum 12 lub 24 miesiące, a pracodawca może
   rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków służbowych.

 
 
ilość odwiedzin: 666106

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X