☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
PUP Sławno

Niedziela 19.01.2020

zaawansowane

Staże zawodowe

Staże zawodowe

STAŻ - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą z upoważnienia, którego działa Dyrektor PUP a pracodawcą, według programu określonego w umowie.

 

Kto może zostać skierowany do odbycia stażu?

Zgodnie z art. 49  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Starosta może skierować do odbycia stażu osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. 

1)  bezrobotny do 25 roku życia.

2)  bezrobotny długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobieta która nie

       podjęła zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

3)   bezrobotny powyżej 50 roku życia

4)  bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia
       średniego,

5)  bezrobotny samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,

6)   bezrobotny który po odbyciu kary pozbawienia wolności  nie podjął zatrudnienia,

7)   bezrobotny niepełnosprawny,

oraz zgodnie z art. 53 ust. 2 tj. bezrobotny, który w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, nie ukończył 27 roku życia.


Starosta może skierować do odbycia stażu :

  1. na okres od 3 do 12 miesięcy bezrobotnych o których mowa w powołanym wyżej art. 49 pkt 1
  2. na okres do 12 miesięcy bezrobotnych o których mowa w powołanym wyżej art. 53 ust. 2
  3. na okres od 3 do 6 miesięcy bezrobotnych o których mowa w powołanym wyżej art. 49 pkt 2-7

 

Dodatkowe informacje:

1. U organizatora stażu który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie  bezrobotni  w liczbie nie przekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku.
2. U organizatora stażu nie będącego pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jedna osoba  bezrobotna.

3. Wyznaczony przez organizatora stażu opiekun nie może mieć pod swoją opieką jednocześnie więcej niż 3 osoby bezrobotne odbywające staż.

4. Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40  godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczaną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności- 7 godzin na dobę i 35  tygodniowo.

5. Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej w godzinach nadliczbowych.

6. Starosta może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedziele lub święta, w porze nocnej  lub systemie pracy zmianowej , o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego  rozkładu czasu pracy.

7. Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla   pracowników.

8. Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym   wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

 

Terminy wypłat stypendium na rok 2013 :

 

Osobie bezrobotnej skierowanej do odbycia stażu, Urząd wypłaca stypendium w kwocie brutto 953,10zł miesięcznie.

Miesiąc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Dzień wypłaty

9

11

11

10

9

10

10

9

10

9

8

10

 


 
 
ilość odwiedzin: 666111

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X