☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
PUP Sławno

Niedziela 19.01.2020

zaawansowane

Zwrot kosztów zakwaterowania

Kryteria  refundacji  kosztów  zakwaterowania  ( art.45  ust.2 )

Starosta  może  dokonywać  przez  okres  do  12  miesięcy  zwrotu  z  Funduszu  Pracy  kosztów  zakwaterowania  osobie, która  spełnia  łącznie  następujące  warunki :

1)      na  podstawie  skierowania  powiatowego  urzędu  pracy  podjęła  zatrudnienie  lub  inną  pracę  zarobkową, staż, przygotowanie  zawodowe  w  miejscu  pracy  lub  szkolenie  poza  miejscem  zamieszkania  w  miejscowości, do  której  czas  dojazdu  i  powrotu  do  miejsca  stałego  zamieszkania  wynosi  łącznie  ponad  3  godziny  dziennie;

2)      mieszka  w  hotelu  lub  wynajętym  mieszkaniu  w  miejscowości  lub  w  pobliżu  miejscowości, w  której  jest  zatrudniona, wykonuje  inną  pracę  zarobkową, odbywa  staż  lub  przygotowanie  zawodowe  w  miejscu  pracy;

3)      uzyskuje  wynagrodzenie  w  wysokości  nieprzekraczającej  200%  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  obowiązującego  w  miesiącu, za  który  dokonywany  jest  zwrot  kosztów  zakwaterowania.

 

Dla  osób  spełniających  powyższe  warunki  ustala  się  następujące  zasady refundacji  kosztów  zakwaterowania :

1)      refundacja  dokonywana  będzie  po  złożeniu  przez  osobę  uprawnioną  kompletnego  wniosku  rozliczeniowego  dotyczącego  faktycznie  poniesionych  kosztów  zakwaterowania  na  podstawie  przedłożonych  rachunków;

2)            refundacja  wynosić  będzie  100%  poniesionych  kosztów  zakwaterowania, nie  więcej  jednak  niż  300 zł  miesięcznie;

 

Refundacja  dokonywana  będzie  po  złożeniu  przez  osobę  uprawnioną  kompletnego  wniosku  rozliczeniowego  dotyczącego  faktycznie  poniesionych  kosztów  zakwaterowania  na  podstawie  przedłożonych  oryginalnych  rachunków.

 

Wnioski  o dokonanie  zwrotu kosztów  zakwaterowania  należy  składać  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sławnie  lub w Filii w Darłowie  w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wnioski  złożone  po  w/w  terminie  nie  będą  rozpatrywane.

 

Kryteria  refundacji  kosztów  zakwaterowania  i  wyżywienia ( art.45  ust. 3 )

 

Starosta  finansuje  z  Funduszu  Pracy  koszty  zakwaterowania  i  wyżywienia  bezrobotnego  lub  innej uprawnionej  osoby  skierowanych  na  szkolenie  odbywane  poza  miejscem  zamieszkania, jeżeli  wynika  to  z  umowy  zawartej  z  instytucją  szkoleniową.


 
 
ilość odwiedzin: 666151

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X