☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
PUP Sławno

Niedziela 19.01.2020

zaawansowane

Rejestracja bezrobotnego

Rejestracji dokonuje się w dniu przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów, wypełnienia karty rejestracyjnej oraz poświadczenia własnym podpisem prawdziwości złożonych oświadczeń w obecności pracownika urzędu pracy.

 

Do rejestracji wymagane są następujące dokumenty:
 

 1. DOWÓD OSOBISTY LUB INNY DOKUMENT TOŻSAMOŚCI ( JEŻELI W INNY DOKUMENCIE TOŻSAMOŚCI NIE MA PODANEGO MELDUNKU LUB OSOBA POSIADA ZAMELDOWANIE
  INNE NIŻ WSKAZANO W DOWODZIE OSOBISTYM , NALEŻY DOSTARCZYĆ ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE MELDUNEK)
 2. NIP
 3. DYPLOM, ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ORAZ ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU KURSÓW LUB SZKOLEŃ (ORYGINAŁY)
 4. ŚWIADECTWA PRACY ORAZ INNE DOKUMENTY DO USTALENIA UPRAWNIEŃ (ORYGINAŁY)
 5. OSOBA, KTÓRA BYŁA ZATRUDNIONA W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY WINNA PRZEDSTAWIĆ ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI ZAROBKU BRUTTO ZA KAŻDY MIESIĄC
 6. OSOBA, KTÓRA BYŁA ZATRUDNIONA NA UMOWĘ ZLECENIE WINNA PRZEDSTAWIĆ ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI ZAROBKÓW BRUTTO ZA KAŻDY MIESIĄC Z UWZGLĘDNIENIEM
  OPŁACANIA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY
 7. OSOBA, KTÓRA PROWADZIŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WINNA POSIADAĆ DECYZJĘ O ZAREJESTROWANIU I WYREJESTROWANIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
  NUMER REGON ORAZ ZAŚWIADCZENIE Z ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, POTWIERDZAJĄCE OPŁACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY
 8. OSOBY POSIADAJĄCE PRZECIWWSKAZANIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONYCH PRAC WINNY PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT STWIERDZAJĄCY ISTNIENIE TYCHŻE PRZECIWWSKAZAŃ
 9. OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA, PRZEDKŁADA DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 10. KSIĄŻECZKĘ WOJSKOWĄ
 11. OSOBY ZAMIESZKAŁE NA TERENIE WSI WINNY PRZEDSTAWIĆ ZAŚWIADCZENIE Z WŁAŚCIWEGO URZĘDU GMINY O POSIADANIU LUB NIE POSIADANIU GOSPODARSTWA ROLNEGO
 12. OSOBY, KTÓRE POBIERAJĄ RENTĘ RODZINNĄ WINNY POSIADAĆ DECYZJĘ O WYSOKOŚCI POBIERANEJ RENTY
 13. OSOBY POSIADAJĄCE KONTO OSOBISTE – NR RACHUNKU POTWIERDZONY PRZEZ BANK LUB UMOWĘ Z BANKIEM
 14. OSOBY REJESTRUJĄCE SIĘ PO UTRACIE RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WINNY POSIADAĆ ZAŚWIADCZENIE Z ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH O OKRESACH
  POBIERANIA W/W ŚWIADCZEŃ
 15. OSOBY PO USTANIU ZATRUDNIENIA POBIERAJĄCE ZASIŁEK CHOROBOWY LUB ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE WINNY POSIADAĆ ZAŚWIADCZENIE Z ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
  SPOŁECZNYCH O OKRESACH POBIERANIA W/W ŚWIADCZEŃ I OD JAKIEJ PODSTAWY BYŁY ONE WYPŁACANE.

 

 

Osoba niepełnosprawna, oprócz tych dokumentów przedkłada orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Urząd pracy może sporządzać odpisy lub kserokopie z przedkładanych dokumentów.

 

Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia wymaganych dokumentów lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej.


 
 
ilość odwiedzin: 666154

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X