☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
PUP Sławno

Niedziela 19.01.2020

zaawansowane

Zwrot kosztów przejazdu

1. Kryteria  refundacji  kosztów  przejazdu  ( art.45 ust.1 )

Starosta  może  dokonywać  przez  okres  do  12  miesięcy  zwrotu  kosztów  przejazdu  z  miejsca  zamieszkania  i  powrotu  do  miejsca  zatrudnienia  lub  innej  pracy  zarobkowej, odbywania  u  pracodawcy  stażu, przygotowania  zawodowego  w  miejscu  pracy, szkolenia  lub  odbywania  zajęć  z  zakresu  poradnictwa  zawodowego  osobie, która  spełnia  łącznie  następujące  warunki :

 

1)      na podstawie  skierowania  powiatowego  urzędu  pracy  podjęła  zatrudnienie  lub  inną  pracę  zarobkową, przygotowanie  zawodowe  w  miejscu  pracy, szkolenie, staż  lub  została  skierowana na  zajęcia  z  zakresu  poradnictwa  zawodowego  poza  miejscem  zamieszkania;
2)      uzyskuje  wynagrodzenie  w  wysokości  nieprzekraczającej  200%  minimalnego  wynagrodzenia

 

Dla osób spełniających powyższe warunki  ustala się następujące zasady

dokonywania zwrotu przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu:

 

1/ do miejsca szkolenia – w wysokości 100% poniesionych kosztów przejazdu najtańszym, dogodnym  środkiem  transportu z zastrzeżeniem, że całkowity przychód z tego szkolenia nie przekroczy 200% przeciętnego wynagrodzenia.

2/ do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania u  pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub  odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego, refundacja  dokonywana  będzie  po  złożeniu  przez  osobę  uprawnioną  kompletnego  wniosku  rozliczeniowego  dotyczącego  faktycznie  poniesionych  kosztów  przejazdu  najtańszym, dogodnym   środkiem  komunikacji  publicznej  na  podstawie  przedłożonych  biletów  miesięcznych  lub  innych  dokumentów  potwierdzających  miesięczny  koszt  przejazdu ( PKS, PKP lub prywatnych  przewoźników ). Do  wyżej  wymienionych  kosztów  nie  będą  zaliczane  koszty  przejazdu  środkami  komunikacji  miejskiej ( MZK ).

 

Ponadto osoba bezrobotna, która została skierowana do pracodawcy do odbycia stażu i otrzymywała z tego tytułu zwrot kosztów dojazdu, w przypadku podjęcia zatrudnienia u tego samego pracodawcy bezpośrednio po zakończeniu stażu, może ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu z zastrzeżeniem, że łączny okres refundacji kosztów przejazdu nie może przekroczyć 12 miesięcy.

 

a)      refundacja  wynosić  będzie  100%  poniesionych  kosztów  przejazdu  z  zastrzeżeniem, że  miesięczny  koszt  przejazdu  wynosi  co najmniej  50 zł  nie  więcej  jednak  niż  250 zł ;

b)      w sytuacji  gdy  zatrudnienie  nie  dotyczy  pełnego  miesiąca, refundacji  dokonuje  się  dzieląc  poniesione  koszty  przez  30  i  mnożąc  przez  ilość  dni  faktycznie  przepracowanych ;

c)      w  przypadku  gdy  środki  komunikacji  publicznej  nie  kursują  w  godzinach  gwarantujących  dojazdy  na  czas, zwrot  kosztów  dokonywany  będzie  za  przejazd  samochodem  prywatnym  na  podstawie  oświadczenia  osoby  uprawnionej  potwierdzonego  przez  PKS  lub  PKP  z  podaniem  faktycznych  kosztów  biletu  miesięcznego  na  tej  trasie.

 

Osobą uprawnioną do otrzymania zwrotu kosztów za przejazd do pracy samochodem prywatnym jest osoba posiadająca własny środek transportu. Osoba ubiegająca się o zwrot kosztów dojazdu do pracy prywatnym środkiem transportu jest zobowiązana do przedłożenia wraz z wnioskiem o dokonanie zwrotu kosztów przejazdu : kserokopii dowodu rejestracyjnego środka transportu, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem oraz kserokopii posiadanego przez wnioskodawcę prawa jazdy.

 

Wnioski  o dokonanie  zwrotu kosztów przejazdu   należy  składać  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sławnie  lub w Filii w Darłowie  w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wnioski  złożone  po  w/w  terminie  nie  będą  rozpatrywane.

 

Kryteria  refundacji  kosztów  przejazdu  na  ofertę  pracy ( art.45  ust. 4 )

 

 Starosta  może  zwrócić  bezrobotnemu  koszt  przejazdu  do  pracodawcy  i  powrotu  do  miejsca  zamieszkania  w  przypadku  skierowania  go  do  pracodawcy, który zgłosił  ofertę  pracy, jeżeli  siedziba  tego  pracodawcy  znajduje  się  poza  miejscem  zamieszkania  bezrobotnego.

 

 Refundacja  dokonywana  będzie  po  złożeniu  przez  osobę  uprawnioną  kompletnego  wniosku  rozliczeniowego  dotyczącego  faktycznie  poniesionych  kosztów  przejazdu  do  pracodawcy  na  podstawie  przedłożonych  oryginalnych  biletów  najtańszym, dogodnym  środkiem  komunikacji  publicznej  i  wynosić  będzie  100%  poniesionego  kosztu.


 
 
ilość odwiedzin: 666173

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X