☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
PUP Sławno

Niedziela 19.01.2020

zaawansowane

Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy

I.  INFORMACJE OGÓLNE

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o promocji".

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może również korzystać na zasadach takich jak bezrobotni z następujących usług lub instrumentów określonych w ustawie o promocji:
    1)    szkoleń;
    2)    stażu;
    3)    prac interwencyjnych;
    4)    przygotowania zawodowego dorosłych;
    5)    badań lekarskich lub psychologicznych, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o promocji;
    6)    zwrotu kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1, 2 i 4 ustawy o promocji;
    7)    finansowania kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 3 ustawy o promocji;
    8)    studiów podyplomowych.

Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy są finansowane w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako:

•    bezrobotne - ze środków Funduszu Pracy;
•    poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu - ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Instrumentami rynku pracy wspierającymi podstawowe usługi rynku pracy są:

•    finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy;
•    finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez powiatowy urząd pracy.

Dofinansowanie osobom niepełnosprawnym kosztów studiów podyplomowych

Dyrektor PUP, na wniosek osoby niepełnosprawnej, może sfinansować ze środków publicznych koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100 %, jednak nie więcej niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia w trakcie ich odbywania, nie zawiesza się finansowania tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia. W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich finansowanie ze środków publicznych podlega zwrotowi.

Stypendium przysługujące w okresie odbywania studiów podyplomowych

Osobie niepełnosprawnej, której Dyrektor PUP przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium, w wysokości 20 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1.

 

II.  ŚRODKI PFRON PRZYZNAWANE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ .

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może otrzymać ze środków Funduszu PFRON jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej z Dyrektorem PUP, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała środków publicznych na ten cel.

Osoba niepełnosprawna, która otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jest obowiązana do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, jeżeli z przyczyn leżących po jej stronie zostały naruszone warunki umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Na przykład: nierozliczenie w terminie otrzymanych środków, niepodjęcie działalności w przewidzianym terminie lub prowadzenie działalności przez okres krótszy niż 24 miesiące.

Wniosek składa się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. Formularze wniosku (Wn-O) można pobrać na miejscu w urzędzie pracy lub na stronie

Wnioskodawca zamieszcza we wniosku propozycję zabezpieczenia zwrotu kwoty środków; formy zabezpieczenia jakie mogą być uwzględnione to: poręczenie, w tym poręczenie spółdzielni socjalnej, weksel z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego lub akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.


 
 
ilość odwiedzin: 666099

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X