☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
PUP Sławno

Niedziela 19.01.2020

zaawansowane

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Do wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej  należy dołączyć wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc de minimis (dostępny w dokumentach do pobrania).

Środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej mogą być udzielone na działalności w branży wytwórczej, budowlanej, usługowej, handlowej.

Kto może ubiegać się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej?

Osoby bezrobotne, które:

 • widnieją w ewidencji urzędu pracy;
 • nie otrzymały bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenia lub przystąpienia do spółdzielni socjalnej;
 • nie posiadały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie co najmniej
  12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 • w okresie 2 lat, przez dniem złożenia wniosku, nie były karane za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu;
 • nie złożyły wniosku u innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku:

-  nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach Programu Aktywizacja i Integracja;
- nie przerwały z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie;
- po skierowaniu podjęły szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną
w ustawie.

Wniosek o dofinansowanie zawiera:

 1. imię i nazwisko bezrobotnego;
 2. kwotę wnioskowanego dofinansowania;
 3. rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć bezrobotny;
 4. symbol podklasy rodzaju działalności określonej zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności (PKD);
 5. kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania;
 6. szczegółową specyfikację wydatków;
 7. formę zabezpieczenia.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, osoba bezrobotna zostanie skierowana na szkolenie "ABC Przedsiębiorczości", po ukończeniu szkolenia zawarta zostaje z osobą bezrobotną umowa określająca m.in.:

 1. wysokość przyznanych środków i ich przeznaczenie;
 2. zobowiązanie do prowadzenia działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy;
 3. zobowiązanie do wydatkowania zgodnie z wnioskiem, w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, otrzymanego dofinansowania.

Wysokość dofinansowania

Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej
w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.

Szczegółowe warunki, tryb, zasady i kryteria przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej określa Regulamin w sprawie warunków i trybu przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundacji kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa.


 
 
ilość odwiedzin: 666112

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X