☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
PUP Sławno

Niedziela 19.01.2020

zaawansowane

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie ogłasza  nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy  w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

 

Wnioski wraz załącznikami  dostępne na stronie internetowej lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy   w Sławnie  ( pokój numer 87 a)

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie informuje, że z dniem 01.01.2017r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2155). Przyznawanie środków z KFS odbędzie się na nowych zasadach zgodnie z  wyżej wymienionym rozporządzeniem.                                                                 

            

Wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą 

od 07.02.2017 r. do 21.02.2017 r. w pok. 97 (Sekretariat) na II piętrze.

 

Zgodnie z § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przy rozpatrywaniu wniosku PUP uwzględnia:

1) zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS

    na dany rok;

2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z

    potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w

    porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków

    KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego

    dokumentu , na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia

    ustawicznego;

6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym

    finansowanym ze środków KFS;

7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z

    uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust.2 k i 2 m ustawy o promocji

    zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.).

 

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:

  1. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  2. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  3. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  4. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2017


 1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo

     przemysłowe, transport i gospodarka  magazynowa oraz opieka zdrowotna i

     pomoc społeczna;
 2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym

     powiecie lub województwie zawodach deficytowych;   
 3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować

     wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac  w szczególnych warunkach lub o  

     szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do  emerytury

     pomostowej.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017

 

1)    wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych 

      na poziomie 4 Polskiej Ramy  Kwalifikacji (nie mają matury);
 2)  wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 3)  wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
 4)  wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu    ustawy z 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015r., poz. 978).

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wytworzył:
Udostępnił:
Admin Admin
(2016-05-06 14:04:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Admin Admin
(2017-02-07 10:56:43)
 
 
ilość odwiedzin: 666137

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X