☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
PUP Sławno

Niedziela 19.01.2020

zaawansowane

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego przekazując Państwu poniższe dane:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie z siedzibą w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno. Mogą się Państwo z nami skontaktować przy pomocy numeru telefonu: +048 (59) 810-72-91, fax: +048 (59) 810-41-61 lub mailowo - szsl@praca.gov.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego funkcje pełni Bartłomiej Królikowski. Kontakt z inspektorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@slawno.praca.gov.pl

Podane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679, w celu realizacji Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz realizacji zadań wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy,
 2. Realizacji umowy zawartej z Urzędem – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679,
 3. Podjęcia działań o charakterze komunikacyjnym zmierzającym do sprawnego załatwienia sprawy – art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia 2016/679.

Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. W przypadku kontaktu z nami poprzez e-mail, kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej. Ponadto danie nie będą transferowane poza Polskę.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu, w szczególności na podstawie przepisów prawa, która określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, dane będą przechowywane do czasu jej wycofania.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;
 3. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.

Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.

W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia;
 6. cofnięcia wyrażonej zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona, co w konsekwencji skutkuje usunięciem Pani/Pana danych.

W ramach realizowanych celów przetwarzania Administrator podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania wyłącznie w procesie analizy sytuacji i szans na rynku pracy osoby bezrobotnej, która dokonywana jest w oparciu o dane dostępne
w karcie rejestracyjnej oraz pozyskane w trakcie wywiadu prowadzonego z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w oparciu o system informatyczny udostępniony przez Ministra właściwego ds. pracy. Decyzje podejmowane w ten sposób mają wpływ na formy pomocy jakimi może zostać objęta osoba bezrobotna. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji odbywa się podstawie przepisów prawa, które określa Ustawa z dnia 20 kwietnia o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do  Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się z Administratorem na wskazane wcześniej dane.

 


 
 
ilość odwiedzin: 666167

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X