Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
PUP Sławno

Poniedziałek 15.10.2018

zaawansowane

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż: od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie (dalej PUP) danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, że od 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez PUP:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PUP reprezentowany przez Dyrektora PUP z siedzibą w Sławnie pod adresem ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno, dane kontaktowe: numer telefonu 59 810 72 91, 59 810 41 61, adres email: szsl@praca.gov.pl,
 2. Dane kontaktowe osoby wykonującej usługę Inspektora Ochrony Danych w PUP Sławno: tel. 791 181 360, e-mail: iod@slawno.praca.gov.pl, ProtectIT Sp. z o.o., 93-578 Łódź ul. Wróblewskiego 18 lok. 606
 3. PUP przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. b Rozporządzenia, art. 33 ust. 2, art. 35 ust. 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r., poz. 1299) w celu realizacji zadań wynikających z tej ustawy.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:
 • a. Krajowemu Rejestrowi Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław;
 • b. Podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania korespondencji;
 • c. Pracodawcom;
 • d. Bankom;
 • e. Lekarzom uprawnionym do badań specjalistycznych;
 • f. Jednostkom szkoleniowym;
 • g. Sygnity S.A. ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa;
 • h. Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy;
 • i. Realizatorom w ramach działań aktywizacyjnych;
 • j. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych;
 • k. Urzędowi Skarbowemu.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania.

Okres przechowywania danych osobowych w przypadku akt osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy oraz list płac - 50 lat, umowy 5 lat lub w przypadku projektów unijnych zgodnie z warunkami umowy lub zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

 1. W związku z przetwarzaniem przez PUP Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 • a. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • b. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • c. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 • d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • e. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez PUP Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w związku z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz § 5 ust. 6 i ust. 7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r., poz. 1299). W przypadku niepodania danych osobowych nie można dokonać procesu rejestracji.

 
 
ilość odwiedzin: 567288

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X