☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
PUP Sławno

Niedziela 19.01.2020

zaawansowane

Prawa i obowiązki osoby bezrobotnej

PRAWA I OBOWIĄZKI OSOBY BEZROBOTNEJ.

Osoba bezrobotna ma prawo do:


- otrzymania pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, 
- korzystania z poradnictwa zawodowego, 
- korzystania z kursów zawodowych organizowanych przez Urząd Pracy, 
- ubiegania się o sfinansowanie szkolenia na indywidualny wniosek lub w ramach pożyczki szkoleniowej, 
- świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych

Osoba bezrobotna ma obowiązek:


- zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia swej gotowości do podjęcia pracy i uzyskania informacji o możliwości zatrudnienia lub szkolenia. 
- przyjmowania propozycji odpowiedniego zatrudnienia tj. do którego ma wystarczające kwalifikacje lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu, jeżeli jego stan zdrowia pozwala mu na wykonywanie tego zatrudnienia, a łączny czas dojazdu do miejsca zatrudnienia i z powrotem środkami komunikacji publicznej nie przekracza 3 godzin. 
- poddania się badaniom lekarskim mającym na celu ustalenie zdolności do pracy. 
- do zwrotu kosztów szkolenia, którego nie ukończyła z własnej winy, chyba, że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia. Osoba skierowana na szkolenie ma obowiązek 
- niezwłocznego przedstawienia we właściwym powiatowym urzędzie pracy świadectwa lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 
- pisemnego zawiadomienia w ciągu 7 dni powiatowego urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku. Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność przynoszącą dochód bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny. 
- bezrobotny pobierający zasiłek, który w okresie krótszym niż 30 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, ma obowiązek uprzedniego powiadomienia o tym powiatowy urząd pracy pod rygorem pozbawienia statusu bezrobotnego. Zasiłek za ten okres nie przysługuje.
- składania powiatowemu urzędowi pracy, co miesiąc pisemnego oświadczenia o uzyskanych przychodach oraz składania innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień. W razie nie dokonania tych czynności zasiłek lub inne świadczenie przysługują od dnia złożenia oświadczenia i innych wymaganych dokumentów. 
- osoba, która pobiera nienależne świadczenia pieniężne obowiązana jest do jego zwrotu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Za nienależnie pobrane świadczenia uważa się:


a) świadczenie wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego pobierania, jeżeli pobierający to świadczenie był pouczony o tych okolicznościach.
b) świadczenie wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów, albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowy urząd pracy przez osobę pobierającą to świadczenie,
c) zasiłek, dodatek szkoleniowy, stypendium lub inne świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy, wypłacone osobie za okres, za który nabyła prawo do emerytury lub renty, jeżeli organ rentowy, który przyznał świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia.

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


- w każdym przypadku zmiany miejsca zameldowania lub pobytu bezrobotny obowiązany jest zawiadomić powiatowy urząd pracy, w którym jest zarejestrowany, podając aktualne miejsce zameldowania lub pobytu. 
- osoba, która ma zamiar zmienić miejsce zameldowania lub pobytu, informuje powiatowy urząd pracy, w którym jest zarejestrowana, o terminie tej zmiany i składa wniosek o przesłanie odpisów karty rejestracyjnej oraz innych dokumentów do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na planowane miejsce zameldowania lub pobytu. 
- osoba, która zmieniła zameldowanie lub miejsce pobytu, zgłasza się w powiatowym urzędzie pracy, właściwym dla aktualnego miejsca zameldowania lub pobytu, w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania lub pobytu. 
- w przypadku czasowej niezdolności do pracy, bezrobotny obowiązany jest zawiadomić powiatowy urząd pracy w terminie 2 dni i przekazać powiatowemu urzędowi pracy zaświadczenie o tej niezdolności wystawione na odpowiednim wzorze – ZUS ZLA.


 
 
ilość odwiedzin: 666139

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X