Stypendium z tytułu podjęcia nauki

Komu przysługuje stypendium z tytułu kontynuowania nauki ?

Stypendium z tytułu kontynuowania nauki przysługuje osobie bezrobotnej bez kwalifikacji zawodowych, która w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjęła dalsza naukę w szkole ponad gimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej , albo w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, starosta, na wniosek bezrobotnego, może przyznać stypendium w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych.

Stypendium przysługuje pod warunkiem nie przekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów pomocy społecznej uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Do dochodu nie wlicza się kwoty stypendium.

Na jaki okres przysługuje stypendium ?

 

•  stypendium przysługuje przez okres 12 miesięcy od dnia    rozpoczęcia nauki •  Starosta może podjąć decyzje o kontynuowaniu wypłacania    stypendium do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.

•  w przypadku przerwania nauki, utraty statusu bezrobotnego lub    przekroczenia dochodu, stypendium NIE przysługuje

Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie wystawione przez szkołę, potwierdzające kontynuowanie nauki.

Co należy zrobić, aby uzyskać stypendium na kontynuowanie nauki w szkole ?

 

W celu uzyskania stypendium należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium. Do wniosku należy załączyć:

•   zaświadczenie wystawione przez szkołę potwierdzające     kontynuowanie nauki

•   zaświadczenia o wysokości dochodów w rodzinie umożliwiające     obliczenie "dochodu rodzinnego" tj. sumy miesięcznych dochodóww rodzinie

Podstawę do ustalenia dochodu mogą stanowić:

• zaświadczenia o wysokości zarobków osób pracujących w rodzinie •  odcinki emerytury lub renty 

•  zaświadczenia o zasiłkach

Jaka jest wysokość stypendium ?

 

Wysokość stypendium wynosi 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Stypendium wypłaca się:

• z dołu 

• za okresy miesięczne

• w terminach ustalonych przez powiatowy urząd pracy, nie później   jednak, niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który stypendium   jest wypłacane

Stypendium przysługuje również za okres chorobowy i macierzyństwa poświadczony zaświadczeniem lekarskim

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 59 810 72 91 lub 59 810 41 61 w. 250 , pok 90.