Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji

 SZKOLENIA

1.Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych,  w celu  podniesienia ich  kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji , zwiększających szansę  na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w szczególności w przypadku:

a) braku kwalifikacji zawodowych,

b) konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji ,

c) utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,

d) braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.


2.Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli
uzasadni ona celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia; skierowanie takie przysługuje nie częściej raz w ciągu roku kalendarzowego.

3.Starosta, na wniosek bezrobotnego może sfinansować ze środków Funduszu Pracy,
do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie
świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów
zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

4.Szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy; w przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

5.Skierowanie na szkolenie bezrobotnego, w przypadkach zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, powinno być poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, który osoby te uzyskają w wyniku szkolenia; w uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowane z Funduszu Pracy.

6.Przy kierowaniu na szkolenie obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.


Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez
starostę, przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy.
W okresie pobierania stypendium nie przysługuje zasiłek.
Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia
przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne
w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.

Wysokość stypendium wynosi:
-  120% zasiłku miesięcznie, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.
 

Skierowany przez starostę na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia
w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia
kosztów szkolenia za okres, w którym podjął zatrudnienie.
Bezrobotnemu skierowanemu przez starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia
podjął zatrudnienie, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjął zatrudnienie, do zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

Starosta finansuje z Funduszu Pracy, w formie zwrotu, koszty zakwaterowania
i wyżywienia bezrobotnego, skierowanego na szkolenie odbywane poza miejscem
zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową.

Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub
części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego, kosztów z tytułu przejazdu na
szkolenie.


Starosta może w umowie zawartej z instytucją szkoleniową przewidzieć przyznanie tej instytucji z Funduszu Pracy jednorazowej kwoty w wysokości do 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego skierowanego bezrobotnego uczestniczącego w szkoleniu, który wskutek działań tej instytucji szkoleniowej podjął w ciągu 30 dni od dnia ukończenia szkolenia zatrudnienie lub inną pracę zarobkową i wykonuje je co najmniej przez okres 6 miesięcy.

Starosta może sfinansować z Funduszu Pracy koszty szkolenia poszukującego pracy skierowanego na szkolenie, który:

a) jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn
dotyczących zakładu pracy,
b) jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest
w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
c) otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy
zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
d) uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym
programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
e) jest żołnierzem rezerwy,
f) pobiera rentę szkoleniową,
g) pobiera świadczenie szkoleniowe,
h) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako małżonek rolnika, jeżeli
zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza
rolnictwem.

Szkolenia grupowe

Szkolenia inicjowane są przez Powiatowy Urząd Pracy. Plany szkoleń na okres roczny opracowywany jest na podstawie wyników badań, analiz i prognoz na rynku pracy, częstotliwości występowania ofert oraz zapotrzebowania ze strony pracodawców.

Nabór kandydatów na szkolenia inicjowane przez Powiatowy Urząd Pracy odbywa się w 3 etapach:
I etap - wywieszenie informacji o organizowanym szkoleniu, dobór osób bezrobotnych chętnych do uczestnictwa w szkoleniach spełniających podstawowe kryteria uczestnictwa w szkoleniu, przygotowanie listy kandydatów na szkolenie (podstawowa i rezerwowa),
II etap- rozmowy kwalifikacyjne prowadzone przez doradcę zawodowego i pracownika ds. rozwoju zawodowego,
III etap- ustalenie listy uczestników, wydanie odpowiednich skierowań.
Szkolenia indywidualne

Szkolenie organizowane jest na wniosek bezrobotnego w szczególności z wykorzystaniem umów szkoleniowych, zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową. W umowach tych są ustalane w szczególności kwalifikacje wymagane przez pracodawcę od kandydatów do pracy i kwalifikacje te powinny być uwzględniane w programie szkolenia.
Pracownik ds. rozwoju zawodowego dokona oceny, czy szkolenie wskazane przez bezrobotnego zwiększy jego szansę na uzyskanie zatrudnienia w szczególności na podstawie, oświadczenia pracodawcy o możliwości zatrudnienia bezrobotnego po ukończeniu szkolenia na okres minimum 12 miesięcy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy     (Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 ze zmianami).