ABC bezrobotnego - informacje ogólne

Informator jest adresowany zarówno do osób, które właśnie skończyły szkołę, do osób, które już pracowały lub pracują, jak i zainteresowanych zmianą pracy. Zawiera podstawowe informacje o różnych programach rynku pracy, będących ofertą urzędów pracy, mających na celu ułatwienie startu zawodowego, powrotu na rynek pracy a także rozwoju zawodowego.

 

Jeżeli niektóre informacje wydadzą się Państwu niezrozumiałe, należy zwrócić się do urzędów pracy, które udzielą pełnej, wyczerpującej informacji o świadczonych usługach.

 

Głównym celem urzędów pracy jest udzielenie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskiwaniu zatrudnienia oraz pracodawcom w znajdowaniu odpowiednich pracowników. Urzędy pracy realizują również zadania w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób poszukujących pracy.

 

Oferta usług świadczonych przez urzędy pracy skierowana jest do:
- bezrobotnej młodzieży,
- osób bezrobotnych,
- osób poszukujących pracy,
- osób zagrożonych utratą pracy,
- osób niepełnosprawnych,
  pracodawców.

 

Oferta usług świadczonych przez urzędy pracy zawiera programy rynku pracy:

- pośrednictwo pracy,
- poradnictwo zawodowe,
- klub pracy,
- szkolenia,
- dotacje,
- prace interwencyjne,
- prace społecznie użyteczne,
- roboty publiczne,
- programy specjalne.


Informujemy jednocześnie , że od dnia 27.05.2013r. istnieje mozliwośc rejestracji
i rezerwacjI terminu rejestracji przez internet.

Aby tego dokonać należy na stronie
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?idJednostki=32130 przejść przez
kreatora wypełniając kolejno wszystkie wymagane pola w formularzach .
Na koniec kreator wyznaczy najbliższy wolny termin wizyty w celu zgłoszenia
Się wraz z dokumentami by dokończyć proces rejestracji.

UWAGA : zgłoszenie do rejestracji przez internet nie jest rejestracją a jedynie
prerejestracją. Jeżeli osoba dysponuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Lub zaufanym profilem ePUAP to do wypełnionego formularza dołącza
Zeskanowane dokumenty niezbędne do rejestracji.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia
29. 08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101,
poz. 926 z późn. zm.) przetwarza dane osobowe osób zarejestrowanych
w tutejszym urzędzie pracy, które gromadzi w zarejestrowanym zbiorze
danych osobowych do celów wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity
Dz. U. z 2008r. nr 69 poz. 415 z późn. zm.).

Informujemy, iż w myśl w/w przepisów Administratorem Danych Osobowych
zgromadzonych w siedzibie tutejszego urzędu pracy
jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie.

Jednocześnie wskazujemy, iż każdej osobie, której dane osobowe znajdują
się w tut. zbiorze danych przysługuje prawo do ich wglądu, poprawiania.