☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
PUP Sławno

Niedziela 19.01.2020

zaawansowane

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 05.05.2016

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie
Numer ogłoszenia: 111472 - 2016; data zamieszczenia: 05.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie , ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 810-72-91, faks 0-59 810-72-91.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pupslawno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie, w tym nw. części zamówienia: Zadanie nr 1 - Komputery stacjonarne - 10 sztuk, atramentowe urządzenia wielofunkcyjne, kolorowe - 5 sztuk, zasilacze awaryjne UPS, typ I - 30 sztuk, zasilacz awaryjny, typ II - 1 szt. Zadanie nr 2 - Materiały eksploatacyjne do drukarek.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.12.51.10-5, 30.23.21.30-4, 30.23.72.80-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wymagana jest działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wymaga spełniania specjalnych kryteriów w zakresie wiedzy i doświadczenia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wymaga spełniania specjalnych kryteriów w zakresie potencjału technicznego.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. formularz ofertowy zawierający oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 2. informacja o przynależności do grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Czas realizacji zamówienia (od dnia podpisania umowy) - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pup-slawno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy ul. Sempołowskiej 2a 76-100 Sławno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.05.2016 godzina 11:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy ul. Sempołowskiej 2a 76-100 Sławno Pokój 97 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: komputery stacjonarne - 10 sztuk, atramentowe urządzenia wielofunkcyjne, kolorowe - 5 sztuk, zasilacze awaryjne UPS, typ I - 30 sztuk, zasilacz awaryjny, typ II - 1 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.23.72.80-5, 30.23.21.30-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Czas realizacji zamówienia (od dnia podpisania umowy) - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do druakrek.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Materiały eksploatacyjne do drukarek (tonery i tusze)..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

 

SIWZ do pobrania

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Wytworzył:
Udostępnił:
Admin Admin
(2016-05-05 10:02:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Admin Admin
(2016-06-10 11:36:25)
 
 
ilość odwiedzin: 666117

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X